การกล่าวสุนทรพจน์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา 14.00-17.30 น. ช่วงที่ 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มเครือข่าย
 1

 นพ.ประจักษ์วิช เล็บนาค

 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 2

 ศ.ดร.อาบูล อาซาด

 กระทรวงสุขภาพและครอบครัว บังคลาเทศ

 3

 นายพินิจ หาญพาณิชย์

 เครือข่ายจังหวัดเชียงราย

 4

 นายสันติ โฉมยงค์

 เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 5

 นายโชคชัย สมันตรัฐ

 เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา

 6

 นายชัยวุฒิ เกิดชื่น

 เครือข่ายจังหวัดสงขลา

 7

 พญ.สิรินทร ฉันทศิริกาญจน

 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ

 8

 นางสาวกัลยาณี หาความสุข

 เครือข่ายจังหวัดระยอง

 9

 นายนพดล มั่นศักดิ์

 เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์

 10

 นายสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

 เครือข่ายจังหวัดเลย

 11

 นางจินตนา แก้วขาว

 เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 12

 นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส

 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุ

 13

 นายกัณฑ์อเนก ศรมาลา

 เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

 14

 นายสุเทพ นุชทรวง

 เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 15

 นายเฉลียว ลีสง่า

 เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

 16

 ว่าที่ร้อยตรีไตรบัญญัติ  จริยะเลอพงษ์

 เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต

 17

 ผศ.ดร.มัณฑนา วงศิรินวรัตน์

 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด

 18

 นายชัยยันต์ อยู่ศิริ

 เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม

 19

 นางสาวกิรตา คงเมือง

 เครือข่ายจังหวัดตาก

 20

 คุณชุติมา ประสบผลพานิช

 เครือข่ายจังหวัดนครนายก

 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา 09.00-12.00 น. ช่วงที่ 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มเครือข่าย
 1

 พระมหาจรูญโรจน์ กวิวํโส

 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

 2

 นางวิมลรัก ตนซื่อ

 เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่

 3

 พันตำรวจเอกนิยม ไพรสัณฑ์

 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์

 4

 นายมะยูนัน  มามะ

 เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส

 5

 พันเอก(พิเศษ)ผศ.กิฎาพล วัฒนกูล

 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพแพทยศาสตร์

 6

 นายอยุธยา วาริชา

 เครือข่ายจังหวัดชัยนาท

 7

 นายสำรวย ศรีกลัด

 เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี

 8

 นายชัยกฤษณ์ อักษรศรี

 เครือข่ายจังหวัดหนองคาย

 9

 นายนันทวัฒน์ ลิมมิตร

 เครือข่ายจังหวัดสตูล

 10

 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

 กลุ่มเครือข่ายผู้หญิงกับการพัฒนาวิชาการ /ผลักดันเคลื่อนไหว

 11

 เรือตรีวีรทัศน์ ศรีเมือง

 เครือข่ายจังหวัดตราด

 12

 นายนันทมิตร นันทเสน

 เครือข่ายจังหวัดน่าน

 13

 นายพัฒนะ เรืองศิริ

 เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

 14

 นางอัญชลี คงศรีเจริญ

 เครือข่ายจังหวัดยะลา

 15

 นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ

 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป

 16

 น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม

 เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง

 17

 นายภาษิต แสงจำนงค์

 เครือข่ายจังหวัดพิจิตร

 18

 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

 กระทรวงสาธารณสุข

 19

 ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี

 เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี

 20

 นายสุรพงษ์ ปนาทกูล

 เครือข่ายจังหวัดลพบุรี

 21

 ผศ.เนตรนภา ขุมทอง

 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

 22

 นายพนัส พฤกษ์สุนันท์

 เครือข่ายจังหวัดราชบุรี

 23

 น.ส.เสาวคนธ์ ภักดี

 เครือข่ายจังหวัดปัตตานี

 24

 นายสองศรี แสงศรี

 เครือข่ายจังหวัดยโสธร

 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา 15.00-17.00 น. ช่วงที่ 3

ลำดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มเครือข่าย
 1

 รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล

 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

 2

 นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ

 เครือข่ายจังหวัดสระแก้ว

 3

 นายสุชาติ น้อยคนดี

 เครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์

 4

 นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร

 เครือข่ายจังหวัดสกลนคร

 5

 นายสมพวง สีสิน

 เครือข่ายจังหวัดระนอง

 6

 นางรัชนิกร ดารกมาศ

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 7

 นายประชาญ มีสี

 เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี

 8

 นางสาวศิริพร ปัญญาเสน

 เครือข่ายจังหวัดลำปาง

 9

 นางจิระพา หนูชัย

 เครือข่ายจังหวัดพัทลุง

 10

 นายธนา เจียรมาลี

 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิชาการ 2

 11

 ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

 เครือข่ายจังหวัดนครปฐม

 12

 ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ

 เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

 13

 ผศ.บุญช่วย จินดาประพันธ์

 เครือข่ายจังหวัดสระบุรี

 14

 นายเทวะ เวชพันธุ์

 เครือข่ายจังหวัดพังงา

 15

 นายบันดาล กล้าผจญ

 กลุ่มเครือข่ายศิลปิน

 16

 นายเกษมชัย แสงสว่าง

 เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

 17

 นายอาทิตย์ วันเวียง

 เครือข่ายจังหวัดลำพูน

 18

 นายพันศักดิ์ พัฒนสระคู

 เครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม

 19

 นายพญอม จันนิ่ม

 เครือข่ายจังหวัดกระบี่

 20

 นายบุญฤทธิ์ พร้อมสิทธิพงษ์

 กลุ่มเครือข่ายศาสนธรรม

 21

 นางชุติมณฑน์ น้อยสง่า

 เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

 25

 นายชาญณรงค์ เปรมกมล

 เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี

 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

เวลา 09.00-12.00 น. ช่วงที่ 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล กลุ่มเครือข่าย
 1

 พระมหาจรูญโรจน์ กวิวโส

 เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

 2

 ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์

 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลศาสตร์

 3

 นายทศพล พูนสิน

 เครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ

 4

 นางพวงทอง ทรงเจริญ

 เครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์

 5

 นายเจริญ โต๊ะอิแต

 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช

 6

 นายสุริยน เมืองเอก

 เครือข่ายจังหวัดแพร่

 7

 นางสุรัชณา ฤกษ์ชนะ

 กรมประชาสัมพันธ์

 8

 นายทองเสริฐ ใจตรง

 เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร

 9

 ผศ.สอรัฐ มากบุญ

 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 10

 จ.ส.อ.ศักดา ทองประสิทธิ์

 เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา

 11

 นางสาวสหัทยา วิเศษ

 เครือข่ายจังหวัดพะเยา

 12

 นายวราวุธ อยู่ดี

 เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

 13

 นายกิติภัทร์ อนันตเมธากุล

 พรรคประชาธิปไตยใหม่

 14

 นายแสวง นาคยาน

 เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

 15

 นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง

 เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก

 16

 นายสมคิด สิงสง

 เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

 17

 นายคมกฤต โคตรพิมพ์

 เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

 18

 นายปกครอง สุวรรณโชติ

 เครือข่ายจังหวัดตรัง

 19

 นายสมปอง สายพันธ์

 เครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู

 20

 นายสมชาย เดือนเพ็ญ

 เครือข่ายจังหวัดสุโขทัย

 21

 นายดำเนิน เชียงพันธ์

 เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์

 22

 นายธีรนันท์ ผิวนิล

 เครือข่ายองค์กรมหาชนที่จัดตั้งเฉพาะ

 23

 นางสาวอัสมะ ต้นหยงดาโอะ

 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาคณะสังคมศาสตร์